Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO informuje się, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro konsultingowe POLSYSTEM JERZY JEZIOR z siedzibą w Skawinie: 32-050 Skawina, ul Sadowa 11d, email: jerzy.jezior@polsystem.eu , reprezentowana przez Właściciela Jerzego Jezior.

2. Państwa dane osobowe zostały pozyskane w toku dotychczasowej współpracy lub ze źródeł publicznie dostępnych (adres e-mail, imię i nazwisko, uprawnienia, zajmowane stanowisko) i przetwarzane będą przez Biuro konsultingowe POLSYSTEM JERZY JEZIOR do realizowania swoich usług, w ramach prowadzonej działalności.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO w ramach prowadzonej przez Biuro konsultingowe POLSYSTEM JERZY JEZIOR działalności gospodarczej.

4. Państwa dane osobowe będą przekazywane personelowi naszej firmy oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych, tj. tylko i wyłącznie podmiotom współpracującym z Biurem konsultingowe POLSYSTEM JERZY JEZIOR oraz podmiotom upoważnionym przepisami prawa.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez czas określony przez przepisy prawa, a w przypadku wcześniej wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania przez Państwa zgód i w okresie obowiązywania umowy (jeżeli dotyczy) oraz w okresie przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do zapomnienia.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

− wymogiem ustawowym wynikającym z art.22 Kodeksu Pracy,

− dobrowolne,

− wymogiem umownym (lub warunkiem zawarcia umowy), ich nieprzekazanie spowoduje niemożność dalszej współpracy.

9. Jeżeli nie chcą Państwo aby dane były przez nas przetwarzane i przechowywane prosimy o przekazanie takiej informacji na adres mailowy: jerzy.jezior@polsystem.eu